Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Illustration af bygningsrenovering m anlægspulje

Anlægspuljen

Søg anlægspuljen

Fra 1. januar 2022 trådte den fælles anlægspulje i Næstved Provsti i kraft.

Se vedtægten for samarbejde om anlægspuljen her.

Se oversigt over bevillinger fra anlægspuljen 2022 her

Se oversigt over bevillinger fra anlægspuljen 2023 (1/6) her

 

Hvorfor en anlægspulje?

 • Erfaringen viser, at et påbegyndt projekt kan blive forsinket i projekteringsfasen, mens et andet er hurtigere klar end forventet.
 • Et presserende behov for midler kan opstå uventet. Med anlægspuljen kan midlerne anvendes til de projekter, hvor der løbende er størst behov.
 • Fordelen ved anlægspuljen er, at den vil skabe en større gennemsigtighed i de midler vi har til rådighed.
 • Formålet med puljen er at fremme fleksibiliteten i de enkelte projekter, og sikre den korteste ventetid til finansiering af sogneprojekter, der hører under anlægsmidler.
 • Vi undgår en langsommelig opsparing i kirkekasserne, hvor midlerne ligger ubrugte i en årrække og forsinker andre projekter.
 • Opsparing til kommende anlægsprojekter sker i fællesskab.

 

Brugen af anlægspuljen

 • Initiativretten, udarbejdelse og udførelse af opgaverne ligger hos menighedsrådene.
 • Projekterne skal vurderes og godkendes efter samme love og regler som hidtil.
 • Arbejdet skal bogføres og udbetales fra kirkekassen, og refunderes fra provstiet. Midler kan også udbetales på forskud, eller a’conto.
 • Principielt kan rådet ikke få lov til at lade et overbudgetteret beløb / overskud gå i kirkekassens frie midler, eller til andet anlæg. Har menighedsrådet ikke brug for hele det godkendte beløb, går resten tilbage til fællesskabet, så andre får gavn af pengene.
 • Anlægspuljen gør det muligt at søge midler hele året, i stedet for at vente til næste års budgetlægning.
 • Lån i stiftet er principielt alene ved nyt kirkebyggeri.
 • Regnskab for puljen fremlægges på budgetsamråd og vil kunne findes på provstiets hjemmeside.

 

Vejledning

Anlægspuljen er oprettet til finansiering af anlægsopgaver og renoveringsopgaver i provstiets sogne, og puljen omfatter:

Kirkebygninger og kirkegårde, sognehuse, præsteboliger, udlejede boliger, øvrige bygninger og parkeringsarealer. Større maskinindkøb og teknisk udstyr samt energi- og klimaforbedrende tiltag.

Beslutning om at ansøge midler fra anlægspuljen skal vedtages på et menighedsrådsmøde og provstiudvalget skal godkende ansøgningen, inden arbejde eller indkøb igangsættes.

Brug gerne ”Tjeklisten” som guide til menighedsrådets overvejelser om anlægsprojekter. Tjeklisten kan findes her.

Tilbud skal indhentes på sammenlignelige grundlag. Hvis tilbud indhentes fra virksomheder med relationer til menighedsrådet, skal der, uanset beløbets størrelse, indhentes tre tilbud.

Menighedsrådene afholder udgifterne til deres respektive projekter og fremsender kopier af fakturaer, som dokumentation for refusion.  Husk at anføre bankoplysninger: reg. + kontonummer.

Af hensyn til likviditeten i den enkelte kirkekasse, kan der efter ansøgning og godkendelse, udbetales á conto beløb.

Har menighedsrådet ikke brug for hele det godkendte beløb, går resten tilbage til fællesskabet, så andre får gavn af pengene.

 

Ansøgning

Puljen søges ved at udfylde  ansøgningsskemaet som kan findes her

Alle relevante felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes. Hvis skemaet modtages mangelfuldt, returneres ansøgningen og kan først behandles ved ny ansøgning til provstiudvalget.

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes sammen med referat fra menighedsrådsmøde og andre bilag: naestved.provsti@km.dk - emnefeltet i mail udfyldes: ”Anlægspulje ansøgning til (menighedsrådets navn samt projektets navn)".

 

Spørgsmål og svar til Anlægspuljen

 

Hvornår behandler provstiudvalget ansøgningerne?

Ansøgningerne behandles på førstkommende provstiudvalgsmøde, hvis ansøgning er rettidigt indsendt, dvs.  senest 8 dage inden provstiudvalgsmøderne. 
Se oversigt over provstiudvalgets møder her på naestvedprovsti.dk

 

Hvordan og hvornår får MR svar på ansøgningerne?

Menighedsrådet får svar ca. en uge efter provstiudvalgsmødet

 

Hvornår får menighedsrådene de ansøgte midler?

Det vil fremgå af bevillingen.

 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.