Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Budgetsamråd 2022

Budgetsamråd 2022

Det årlige budgetsamråd blev afholdt den 24. august. Se materiale fra mødet her

 

Lidt om budgetsamrådet

 
Hvad sker der på budgetsamrådet?
Budgetsamrådet er offentligt og her orienteres om:

· Økonomiske forhold i provstiet

· Målsætninger for udgifter og ligning i fremtiden. Der tages udgangspunkt i den ønskede  udvikling for udgifter og kirkeskat, set i lyset af blandt andet befolkningsudviklingen, folkekirkens medlemsandel og udviklingen i udskrivningsgrundlaget inden for ligningsområdet

· Med udgangspunkt i de fremsendte budgetbidrag er der mulighed for at budgetsamrådet drøfter menighedsrådenes ønsker om nye større udgiftskrævende opgaver inden for drift og anlæg

· Provstiudvalget orienterer menighedsrådene i Næstved Provsti om budgettet for provstiudvalgskassen (dagligt kaldet PUK kassen)

· Samarbejder hvor økonomien administreres via PUK kassen

Budgetsamrådet har ingen besluttende myndighed.

Hvem inviteres?
Provstiudvalget indkalder en eller to repræsentanter (formand og kasserer) for hvert menighedsråd til budgetsamråd.

De endelige budgetrammer
Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget rammebevilling for kirkekassens driftsudgifter og bevilling for kirkekassens anlægsudgifter. PU arbejder løbende på at fastsætte visioner og udvikle dialogværktøjer til at gøre beslutningsgrundlag synlige.

Hvorfor skal vi tale om samarbejder på budgetsamrådet?
I de samarbejdsvedtægter vi har indgået med hinanden i Næstved Provsti, indgår en aftale om, at vi orienterer hinanden og/eller vælger bestyrelsesmedlemmer ved budgetsamrådet.

Nye samarbejder mellem menighedsråd og provstiudvalg
Budgetsamrådet kan beslutte at iværksætte samarbejde med provstiet som ramme, efter § 43 a, stk. 1, i lov om menighedsråd. F.eks. er samarbejde om udviklings- og kalkningspuljen besluttet på et budgetsamråd.

Samarbejde om kalkningspuljen
De deltagende menighedsråd er involveret og får indsigt på et overordnet plan via budgetsamråd, således at generelle forhold som puljens størrelse samt de hensyn, der prioriteres og tildeles midler efter, bliver drøftet mindst en gang om året.

Samarbejde om udviklingspuljen
Puljens størrelse godkendes/fastsættes på det årlige budgetsamråd med simpelt flertal blandt de fremmødte menighedsrådsrepræsentanter. Mindst halvdelen af provstiets menighedsråd skal være til stede. Puljens størrelse skal være mindst kr. 50.000.

Der vælges hvert år på budgetsamråd 1 medlem til bestyrelsen. 

Samarbejde om skoletjenesten KNiPS
Der orienteres om skoletjenestens arbejde i det forløbne år.

Næstved Kirkegårdes budget
Næstved Kirkegårde deltager i forsøgsordning under Kirkeministeriets forsøgsramme 3 om ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed – budgetsamrådsmodellen. I forhold til den årlige budgetproces, forudsættes det, at provstiets menighedsråd på det årlige budgetsamråd med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte menighedsrådsrepræsentanter afsætter midler til Næstved Kirkegårde.

 

Se referat fra Budgetsamrådet 2021

Se præsentationen fra Budgetsamråd 2021

Se bilagsmappe fra budgetsamråd 2021

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.