Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Menighedsrådenes økonomi

Menighedsrådenes økonomi

Den lokale økonomi i folkekirken består af sognenes kirkekasser og  provstiudvalgskasser.
 

Hvor kommer kirkekassens
økonomiske midler fra?

De lokale kirkekassers indtægter sommer først og fremmest fra kirkeskat, som betales af medlemmer af folkekirken. Kirkekassen bestyres af menighedsrådet. Men de kommer også fra forpagtninger, lejeindtægter og indtægter på kirkegårdene.
 

Menighedsrådene har hovedansvaret for kirkekasserne som betaler lønudgifter til kirkefunktionærer, drifts- og anlægsudgifter vedrørende kirker, kirkegårde, præsteboliger m.v. samt andre udgifter vedrørende det lokale kirkelige liv.  Menighedsrådet kan via kirkekassen også dække udgifter i forbindelse med:

· indtægtsdækket virksomhed, som udøves i tilknytning til sognets kirkelige virksomhed og begravelsesvæsen

· fremme af det kirkelige liv i provstiet

· kirkelige formål af betydning for stiftet som helhed

· den kirkelig betjening af folkekirkens medlemmer i udlandet

· personregistrering.

 

Hvordan fordeles midlerne?

I april fastsætter provstiudvalget de foreløbige driftsrammer til alle kirkekasserne. Inden d. 15. juni sender menighedsrådene budgetbidrag (foreløbige budgetter) til provstiudvalget. Det skal indeholde:

· Et driftsbudget

· En oversigt over de faste stillinger, som budgettet omfatter

· Eventuelle ønsker om merudgifter i budgetåret. Der skal anføres en kort begrundelse for ønsket om merudgift.

· Eventuelle ønsker om bevilling til anlægsudgifter

· Budgetbidraget kan også indeholde en beskrivelse af målsætninger for det kommende år

 

Aflevering af budgetter og regnskab sker efter en særlig tidsplan som kan ses her:

 Årshjul for regnskab og budget i Næstved Provsti

 

Budgetsamråd 

 

Hvem inviteres?
Provstiudvalget indkalder en eller to repræsentanter (formand og kasserer) for hvert menighedsråd til budgetsamråd. 

Hvad sker der på budgetsamrådet?
Budgetsamrådet er offentligt og her orienteres om:

· Økonomiske forhold i provstiet

· Målsætninger for udgifter og ligning i fremtiden. Der tages udgangspunkt i den ønskede  udvikling for udgifter og kirkeskat, set i lyset af blandt andet befolkningsudviklingen, folkekirkens medlemsandel og udviklingen i udskrivningsgrundlaget inden for ligningsområdet

· Med udgangspunkt i de fremsendte budgetbidrag er der mulighed for at budgetsamrådet drøfter menighedsrådenes ønsker om nye større udgiftskrævende opgaver inden for drift og anlæg

· Provstiudvalget orienterer menighedsrådene i Næstved Provsti om budgettet for provstiudvalgskassen (dagligt kaldet PUK kassen)

· Samarbejder hvor økonomien administreres via PUK kassen

Budgetsamrådet har ingen besluttende myndighed.

De endelige budgetrammer
Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget rammebevilling for kirkekassens driftsudgifter og bevilling for kirkekassens anlægsudgifter. PU arbejder løbende på at fastsætte visioner og udvikle dialogværktøjer til at gøre beslutningsgrundlag synlige.

Hvorfor skal vi tale om samarbejder på budgetsamrådet?
I de samarbejdsvedtægter vi har indgået med hinanden i Næstved Provsti, indgår en aftale om, at vi orienterer hinanden og/eller vælger bestyrelsesmedlemmer ved budgetsamrådet.

Nye samarbejder mellem menighedsråd og provstiudvalg
Budgetsamrådet kan beslutte at iværksætte samarbejde med provstiet som ramme, efter § 43 a, stk. 1, i lov om menighedsråd. F.eks. er samarbejde om udviklings- og kalkningspuljen besluttet på et budgetsamråd.

Hvis et samarbejde efter §43 a kommer til afstemning, vægtes det enkelte menighedsråds stemme i forhold til antal af valgte medlemmer i det enkelte råd, og beslutningen træffes ved kvalificeret flertal på 2/3. Et samarbejde med provstiet som ramme, ophører, hvis der på et efterfølgende budgetsamråd ikke er et kvalificeret flertal for at fortsætte samarbejdet. Ved øvrige beslutninger vægtes stemmerne på samme måde og beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Igangværende samarbejde om kalkningspuljen
De deltagende menighedsråd er involveret og får indsigt på et overordnet plan via budgetsamråd, således at generelle forhold som puljens størrelse samt de hensyn, der prioriteres og tildeles midler efter, bliver drøftet mindst en gang om året.

Igangværende samarbejde om udviklingspuljen
Puljens størrelse godkendes/fastsættes på det årlige budgetsamråd med simpelt flertal blandt de fremmødte menighedsrådsrepræsentanter. Mindst halvdelen af provstiets menighedsråd skal være til stede. Puljens størrelse skal være mindst kr. 50.000.

Der vælges hvert år på budgetsamråd 1 medlem til bestyrelsen. 

Igangværende samarbejde om skoletjenesten KNiPS
Formanden for bestyrelsen orienterer menighedsrådet om skoletjenestens arbejde i det forløbne år.

Næstved Kirkegårdes budget
Næstved Kirkegårde deltager i forsøgsordning under Kirkeministeriets forsøgsramme 3 om ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed – budgetsamrådsmodellen. I forhold til den årlige budgetproces, forudsættes det, at provstiets menighedsråd på det årlige budgetsamråd med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte menighedsrådsrepræsentanter afsætter midler til Næstved Kirkegårde.

Se referater og præsentationer fra tidligere budgetsamråd

 

Regnskabskontoret -
Næstved kirkegårde

Næstved Kirkegårdes ​​​​​regnskabskontor tilbyder professionel assistance indenfor økonomi og regnskab til menighedsråd.  De har et tæt samarbejde med Næstved Provsti.

Kontoret  kan varetage regnskabsfunktioner vedr. budget, regnskab, rapportering, løn, betalinger og afstemninger. De kan deltage ved menighedsrådsmøder når der er økonomi på dagsordenen, assisterer gerne med upload af dokumenter til DAP’en, samt løser andre administrative opgaver. 

Læs mere om hvad regnskabskontoret kan tilbyde