Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Opdatering fra 23. marts 2020

Regeringen har den 23. marts 2020 meddelt af de indførte tiltag mod coronavirus/covis-19 forlænges indtil videre til og med 13. april 2020. Dette gælder også i folkekirken.

Kopieret fra DAP
 
Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre til og med de 13. april 2020 (rettet 23. marts 2020). Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

For at begrænse smitterisikoen i forbindelse med Coronavirus/Covid-19, og i lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne, skal Kirkeministeriet derfor bede alle menighedsråd i folkekirken om at indrette arbejdet på en måde, der i videst muligt omfang tager hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare over for Corona-smitte, og af hensyn til at opretholde et fungerende sundhedsvæsen.

Det betyder, at Kirkeministeriet skal bede menighedsrådene som arbejdsgivere om med virkning fra torsdag den 12. marts 2020 i foreløbigt frem til den 13. april 2020 (rettet 23. marts 2020) at meddele alle deres ansatte, at de i videst muligt omfang skal løse deres arbejde fra eget hjem. Der gælder særlige regler for ansatte, som arbejder udendørs, og som kan udføre deres opgaver uden nævneværdig menneskelig kontakt. (Sidste sætning er tilføjes 23. marts 2020)

Kun medarbejdere, der er nødvendige for opretholdelse kritiske funktioner og afholdelse af enkelte kirkelige handlinger, som dåb, begravelser og vielser, kan fortsat møde på arbejdspladsen efter konkret aftale med menighedsrådet. Sådanne kirkelige handlinger kan stadig afholdes, hvis der ikke findes en ny dato, men det bliver under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 10 deltagere. Der gælder særlige regler for begravelser og bisættelser, hvor deltager antallet ikke må overstige 1 person pr. 4 kvm. gulvareal i kirkeskibet.

For medarbejdere, der ikke meningsfuldt kan løse deres arbejdsopgaver hjemmefra, vil der være tale om tjenestefrihed med løn.

Ansatte, som arbejder hjemme eller som har tjenestefri med løn, skal indenfor almindelig arbejdstid stå til rådighed for arbejdspladsen – det vil sige, at det skal være muligt for menighedsrådet at kontakte dem, og de skal med kort varsel kunne møde på arbejdspladsen med henblik på at udføre nødvendige opgaver, herunder gennemførelse af nødvendige kirkelige handlinger med deraf eventuelle følgende opgaver på kirkegården. 

Ved personalemøder, der er uundgåelige af hensyn til vigtig information og videndeling, skal der holdes god afstand mellem mødedeltagerne. De gældende regler om maksimum 10 deltager skal overholdes. Tilbyd i stedet mulighed for at deltage på telefon eller Skype. 

Menighedsrådsmøder, herunder orienterende møder og indstillingsmøder, skal i videst muligt omfang udsættes, medmindre der er uopsættelige spørgsmål til behandling på møderne. I givet fald bør mødet afholdes som et skype- eller telefonmøde. Er dette ikke muligt, skal menighedsrådet afvikle mødet med fornøden forebyggelse af smitterisiko i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefaling og indenfor de gældende regler om antal deltagere. 

Kirkeministeriet undersøger mulighederne for at udsætte lovbestemte frister om godkendelse af årsregnskab og beslutning om nye fælles menighedsråd, sådan at møder ikke skal afholdes af formelle grunde i perioden til og med 13. april 2020 (rettet 23. marts 2020).  

Vi er opmærksomme på, at disse tiltag selvsagt vil have ganske mærkbare konsekvenser for sognearbejdet. Det er dog samtidig vurderingen, at tiltagene er nødvendige for effektivt at afbøde konsekvenserne af en COVID-19-epidemi i Danmark, og for at opretholde et velfungerende sundhedsvæsen.

Kirkeministeriet orienterer løbende om udviklingen på DAP.