Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Hilsen fra Biskoppen

Hilsen fra Biskoppen

Uddybning af nogle spørgsmål vedr. corona-situationen

Corona-situationen og de mange udskudte kirkelige handlinger og konfirmationer rejser en række spørgsmål, som skal løses lokalt. Nogle spørgsmål rettes også til stiftet og jeg  vil her give lidt kommentarer til noget af det, vi bliver spurgt om, som vi også har drøftet sammen med biskopper og stiftskontorchefer i andre stifter og noget af det har vi sendt vider som spørgsmål til Kirkeministeriets Taskforce, som vi håber at få svar fra i næste uge..

 

 1. Fortolkning af deltagerantal ved gudstjenester, kirkelige handlinger og møder i sognegårde.
  Her gælder det stadig, at der er deltagerbegrænsning: der må i en kirke eller en sognegård eller et lokale lejet til et kirkeligt arrangement kun være så mange (overvejede siddende) deltagere, at der er minimum 2 m2 pr. person. I har foretaget opmåling af kirkerne og har dermed lokalt fastsat det maksimale deltagerantal.
  Hertil kommer så, at hvis der synges – og det gør vi jo normalt ved gudstjenester og kirkelige handlinger i folkekirken – skal der være 2 meter mellem de syngende. Det vil i praksis sige, at man i de fleste kirker kun kan have kirkegængere siddende på hver anden bænk.
  Ved almindelige gudstjenester vil der også skulle være 2 meter mellem folk på bænkene. Det gælder dog ikke, hvis folk kommer fra samme husstand eller i tæt daglig kontakt. Det gælder typisk en del deltagere ved kirkelige handlinger og konfirmationer. Her kan folk sidde så tæt som man plejer på kirkebænkene, også når der synges. Men man kan selvfølgelig ikke have flere mennesker i kirke end maksimum opmålt efter de 2 m2 pr. person.
  Det er præsten, der har det overordnede ansvar for at corona-retningslinjerne overholdes. Ved kirkelige handlinger og konfirmationer er det dog efter min mening ikke præstens ansvar at holde styr på, hvem der kommer fra samme husstand eller på anden måde er så tæt på hinanden i hverdagen, at de også må sidde tættere sammen. Det tænker jeg at man kan tale med brudepar, pårørende, konfirmander og forældre om. Det her er jo retningslinjer, vi håndhæver for fællesskabets og særlig for de mest udsattes skyld.
   
 2. Efterårets og vinterens højtider.
  Vi har bedt Taskforce om snarest muligt at få vejledning i forhold til hvordan vi skal forholde os til i forhold til gudstjenester Allehelgen, Adventsgudstjenester, juleafslutninger med børnehaver og skolebørn og gudstjenesterne i julen, så vi kan forberede os ordentligt og give information til kirkegængere i god tid.
   
 3. Gudstjenester uden salmesang.
  Jeg kan godt forstå, at man rundt omkring ønsker at holde gudstjenester og kirkelige handlinger uden salmesang for at kunne have plads til flere i kirken. Jeg har før sommerferien skrevet, at jeg finder at salmesangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger er en umistelig del af vores evangelisk-lutherske arv, og at jeg derfor vil bede præster og menighedsråd om at finde andre veje at løse de udfordringer coronaen stiller os overfor end at springe salmesangen over.
  Jeg har dog i et par tilfælde nikket til, at man i meget små kirker, hvor der med arealkravet på 2 m2 kun er plads til 15-20 mennesker – og hvor man måske har 50 konfirmander, at man der kan holde konfirmationer uden salmesang.
  Men jeg synes. at det skal være absolutte undtagelser og  præst og menighedsråd vil skulle ansøge om det hos mig.
   
 4. Brug af mundbind.
  Der er rejst spørgsmål om brug af mundbind både for kirkegængere og personale. Hvis kirkegængere og personale ønsker at bruge mundbind er det naturligvis OK, men præster må på nuværende tidspunkt ikke bruge mundbind ved gudstjenester og kirkelige handlinger, som de står for. Vi afventer nye retningslinjer fra Taskforce vedr. brug af mundbind – også om brug af mundbind under salmesang kan reducere smitterisikoen så meget, at vi kan slække på afstandskravet på 2 meter.
   
 5. Konfirmationsforberedelse.
  Der er kommet nye retningslinjer for undervisning af folkeskolens elever, som betyder, at afstandskravene er blevet lempet i klasserne. Vi har forhørt os i Taskforce om vi, når vi nu går i gang med konfirmationsforberedelsen fortsat skal rette os efter reglerne med 2 m2 pr. person og afstand imellem konfirmandrene, eller om vi kan følge skolernes regler. Vi forventer svar i løbet af næste uge. En af udfordringerne for konfirmationsforberedelsen kan være, at man i skolesammenhæng regner klassen som en enhed og corona-mæssigt betragter den som en enhed. Det kan betyde, at hvis vi får mulighed for at følge skolernes regler, så er det på betingelse af at vi underviser eleverne klassevis, men det kan vi tænke videre over, når vi får meldingen fra Kirkeministeriet.

  Hvis man har spørgsmål vedr. corona-retningslinjerne og deres konsekvenser lokalt, er I meget velkomne til at kontakte os.

 

De bedste hilsner

Peter Fischer-Møller

Biskop